Playmobil Novelmore Sal'ahari Sands-Μάχη Στους Αμμόλοφους (71026)